vlada-i-uprave

Vlada i uprava

Da li Vlada i organi uprave poštuju principe dobrog upravljanja, kako koriste resurse, kako primjenjuju zakone…

Sloboda informacija - bolja demokratizacija

Projekat „Sloboda informacija - bolja demokratizacija" se bavi sprovođenjem Zakona o slobodnom pristupu informacijama kao jednim od nаjvаžnijih zаkonа koji se odnose nа kriterijume iz Kopenhаgenа, a čije je puno sprovođenje od fundаmentаlnog znаčаjа zа civilno društvo i jаvnost uopšte jer to predstаvljа osnovu zа svako buduće kreirаnje politike u okviru inicijаtive bilo civilnog ili privаtnog sektorа.

Projektnim aktivnostima će se analizirati i uporediti politike koje se odnose na slobodan pristup informacijama, kao i primjena tih politika.

Projekat se realizuje u periodu od 30.04.2013. do 31.01.2014. godine, a donator projekta je European Fund for the Balkans (EFB).

Projekat se sprovodi u sklopu EFB-ovog programa Think and Link.

CDT-logo