ko-krsi-zakone-v

Ko krši zakone

Istražujemo koje institucije ne poštuju zakone Crne Gore

Kako se organizuju javne rasprave?

Piše: Portal CDT-a

Ministarstva koja su u prvih sedam mjeseci 2013. godine organizovala javne rasprave selektivno su poštovala Uredbu o postupku i načinu sprovođenja javnih rasprava i na veb sajtovima djelimično objavljivala izvještaje o tom procesu.

Iako se Uredbom propisuje obaveza ministarstava da na svojim internet stranicama objave spisak zakona o kojima će se sprovesti javna rasprava u 2013 godini, ovu obavezu ispunila su samo dva od šest ministarstava – Ministarstvo finansija i Ministarstvo za ljudska i manjinska prava.

Ova činjenica je zabrinjavajuća jer neobjavljivanje spiska zakona spriječava zainteresovane građane i civilno društvo da se kvalitetno i na vrijeme pripreme za predstojeće javne rasprave. 

Kako su problemi evidentirani već na samom početku procesa uključivanja građana u donošenje zakona, to povlači pitanje koliko je ova uredba uopšte zaživjela u praksi.

Ovo su podaci monitoringa koji je Centar za demokratsku tranziciju (CDT) radio u periodu od 1. januara do 31. jula u okviru projekta „Konsultuj građane" koji je podržala Ambasada SAD u Crnoj Gori.

Većina informacija, koje je CDT predstavio na pres konferenciji, prikupljene su putem upitnika, dok su ostale informacije prikupljenje pretraživanjem internet stranica ministarstava, njihovih naloga na društvenim mrežama ili portala eUprave.

Od sedam ministarstava koja su imala javne rasprave u ovom periodu (Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo finansija, Ministarstvo saobraćaja i pomorstva, Ministarstvo održivog razvoja i turizma, Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava), samo jedno (Ministarstvo prosvjete) CDT-u nije dostavilo tražene podatke.

Ministarstva su, prema ovoj Uredbi, dužna da u ovom procesu objave spisak zakona o kojima će se raspravljati, da organizuju konsultacije, da objave izvještaj sa konsultacija, a zatim da organizuju javnu raspravu i da objave izvještaj.

jednosmjerna

Proces konsultacija

Podaci koje posjedujemo pokazuju da su ministarstva sprovela konsultacije za 6 od ukupno 12 zakona koji su bili predviđeni u tom periodu.

Ovi pozivi su objavljeni na internet stranicama ministarstava, a u svim pozivima, izuzev jednog, ispoštovan je rok od 20 dana koji je predviđen za dostavljanje sugestija i komentara.

Međutim, nije ispoštovana važna obaveza da se izvještaji o sprovedenim konsultacijama objave na veb stranicama i to su učinila samo dva od šest ministarstava .

CDT smatra da ministarstva moraju ozbiljnije pristupiti obavezi pisanja i objavljivanja izvještaja jer proces konsultacija nema do kraja smisla ukoliko ne postoji dokument koji će sumirati sve dobijene inicijative, kao i subjekte koji su učestvovali u konsultacijama.

Proces rasprava

Kada je riječ o raspravi o tekstu zakona četiri ministarstva su u svim pozivima ispoštovala rok ne kraći od 40 dana od dana objavljivanja, kao što je to propisano Uredbom.

Iako Uredba propisuje da se ovi pozivi objavljuju na internet stranicama ministarstva, portalu e-uprave i u jednom štampanom mediju, iz upitnika smo zaključili da ministarstva pozive najčešće objavljuju na sajtovima i u medijima, a rjeđe na portalu e-uprave.

Samo četiri od šest ministarstava su objavila izvještaj sa javnih rasprava koji su ključni dokumenti za sticanje uvida o toku javne rasprave.
Uredbom je propisana forma za izvještaje sa javnih rasprava, ali su djelimično ispoštovala strukturu tog dokumenta.

Oni su u izvještajima naveli razloge (ne)prihvatanja sugestija kao i subjekte koji su učestvovali u raspravi, ali najčešće nedostaju podaci o predstavnicima ministarstava koji su učestvovali u raspravi , kao i izvještaji sa konsultacija .

Samo su tri ministarstva obezbijedila da sve prostorije u kojima su se organizovane javne rasprave budu dostupne osobama sa invaliditetom.

Portal eUprava

Portal eUprave još uvijek nije funkcionalan i ministarstva ne shvataju ozbiljno obavezu da sadržaje vezane za javne rasprave objavljuju na ovom portalu.

Tako nijedno ministarstvo nije objavilo na ovom portalu izvještaj sa javne rasprave, samo je jedno od šest ministarstava objavilo poziv za konsultacije na portalu, a što se tiče poziva za javne rasprave, stanje nije bolje jer su samotri od ukupno jedanaest pozivana javnu raspravu objavljena na portalu eUprave.

Jedini način da eParticipacija profunkcioniše je da ministarstva poštuju svoje zaduženja propisana Uredbom i da redovno objavljuju spisak zakona, pozive i izvještaje na portalu, a sa druge strane, da se portal aktivno promoviše kao kanal uključivanja građana u proces javnih rasprava.

CDT-logo