Crna Gora i EU

crna-gora-i-eu-mKako su evropske integracije ključni spoljnopolitički prioritet Crne Gore, CDT programom "Crna Gora i Evropska Unija" teži da se postignu standardi dobrog upravljanja kroz transparentan i inkluzivan proces pregovora sa EU.

Iako CDT od početka pregovora ukazuje da ovaj proces mora bude transparentan i otvoren, Vladinoj politici još uvijek nedostaju jasno definisana pravila i procedure za objavljivanja pregovaračkih pozicija i drugih važnih dokumenata. Javnost nije dovoljno upoznata sa dokumentima iz pregovaračkog procesa koje je Vlada do sada usvojila, a građanima se umjesto konkretnih i korisnih podataka o sadržini pregovora, nudi niz nerazumljivih informacija o tehničkim aspektima procesa. 

Vlada nije dovoljno uključila sve zainteresovane društvene aktere koji bi mogli da daju doprinos da pregovori budu kvalitetniji i efikasniji. Takođe, parlament i njegov Odbor za evropske integracije još uvijek nemaju precizno definisanu ulogu u procesu pregovora niti nadležnosti u odnosu na izvršnu vlast.

CDT će u cilju poboljšanja kvaliteta pregovora, kroz saradnju sa Vladom i nadležnim ministarstvima zahtijevati da se donesu propisi kojim će se povećati transparentnost i efikasnost ovog procesa. 

Naša organizacija će se zalagati da se unaprijedi Vladina Komunikaciona strategija kako bi se građani bolje informisali o procesu pregovora, ali i da se osnaži uloga parlamenta, definišu njegove nadležnosti i uredi odnos između Vlade i Skupštine. 

Takođe, zalagaće se i da se redefiniše uloga NVO-a u procesu pregovora i da se iskoristi potencijal civilnog sektora i medija kako bi proces bio učinkovitiji. CDT smatra da je neophodno pravovremeno i objektivno informisati javnost kako bi građani shvatili da je riječ o komplikovanom procesu, koji zahtijeva mnogo truda i kompromisa, pa će značajan dio naših aktivnosti biti posvećen edukaciji i informisanju građana.

 

 

pregovori-m

Pregovori

Najvažnija pitanja iz procesa pregovora koja se tiču dostupnosti informacija o evropskim integracijama

dijalog-m

Dijalog

Kako su i koliko građani uključeni u dijalog o evropskim integracijama, kako institucije komuniciraju sa njima i koje su im informacije dostupne

CDT-logo